Hållbarhet, kvalitet & miljö

Vi har alla en företagshistoria 2009 startade vår historia, på ett företagshotell i Linköping. Det var starten, nu skapar vi försättningen tillsammans med er.

Läs mer

Hem / Om oss

Hållbarhet, kvalitet & miljö

Vi måste tillsammans arbeta för ett hållbart samhälle, detta handlar om alla beslut som vi fattar.

Vi måste tillsammans arbeta för ett hållbart samhälle, detta handlar om alla beslut som vi fattar.

Våra kunder ska alltid med rätta uppleva att såväl produkter som övriga åtaganden motsvarar behov och högt ställda förväntningar. Ett lagarbete präglat av kvalitetsmedvetenhet är en förutsättning för detta. Samtidigt är vi delaktiga i att bygga ett hållbart samhälle och ser det som en självklarhet att som företag ta vårt ansvar och värna om miljön.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete bygger på att vi inte bara ska sträva efter att leva upp till våra kunders förväntningar utan att faktiskt överträffa dem. Staga ska aktivt arbeta för en ständig förbättring av kvaliteten genom att:

 • Kundfokus: Identifiera nya behov och aktivt samverka med våra kunder för att nå maximal kundnytta.
 • Proaktiv: Uppfylla kraven i tillämplig lagstiftning samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld.
 • Delaktighet: Skapa delaktighet kring kvalitetsfrågor genom att informera, utbilda och engagera medarbetarna.
 • Ansvar: Etablera ett kvalitetsansvar som genomsyrar hela verksamheten.
 • Processutveckling: Arbeta för kontinuerlig kvalitetsförbättring mot målet om nolltolerans mot kvalitetsbrister.
 • Kvalitetssäkring: Genom övervakning och dokumentation.

Miljöpolicy

Byggnader står för över 40 % av Europas totala energiförbrukning, vilket är mer energi än både industrin och trafiken använder. Detta innebär i sin tur att byggnader orsakar en betydande andel av våra utsläpp. Mycket av denna energi förbrukas i onödan.  Genom bra isolering och bra skyddsmembran kan en del av denna energi minskas.

Staga ska – inom rimliga ekonomiska ramar – genom ny teknik, nya arbetsmetoder och ett väl genomtänkt miljöarbete värna om miljön och verka för ett hållbart samhälle genom att:

 • Utveckla, tillverka och marknadsföra varor, tjänster och funktioner som är skonsamma för
  människa och miljö med inriktning på låg total miljöbelastning.
 • Verka för effektiv resurs- och energihushållning.
 • Verka för distributions- och transportsystem som innebär låg miljöbelastning.
 • Främja en helhetssyn och ett livscykelansvar genom att verka för en ökad återanvändning, återvinning och energiutvinning av våra byggvaror samt en minskning av avfalls- och deponimängderna.
 • Förebygga och begränsa miljö ­olyckor. Kontinuerligt bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten.
 • Informera, utbilda och engagera medarbetarna i miljöfrågor för att på så sätt göra alla medvetna om det personliga ansvaret.
 • Vara öppna och korrekta i vår information kring miljöfrågor.
 • Verka för att minimera störningar på vårt närområde med avseende på buller och lukt.
 • Ansvara för att miljölagar, andra krav och rekommendationer efterlevs.

Affärsmöjligheter

Inget möte är onödigt, det finns alltid något att vinna på att träffas. Det gäller bara att se möjligheten.

Eget ansvar – klarar du det?

Möjligheterna är många för kompetenta och motiverade medarbetare. Vi ger alla våra medarbetare möjligheten att växa och utvecklas.