Miljöpolicy

Byggnader står för över 40 % av Europas totala energiförbrukning, vilket är mer energi än både industrin och trafiken använder. Detta innebär i sin tur att byggnader orsakar en betydande andel av våra utsläpp. Mycket av denna energi förbrukas i onödan.  Genom bra isolering och bra skyddsmembran kan en del av denna energi minskas.

Staga ska – inom rimliga ekonomiska ramar – genom ny teknik, nya arbetsmetoder och ett väl genomtänkt miljöarbete värna om miljön och verka för ett hållbart samhälle genom att:

 • Utveckla, tillverka och marknadsföra varor, tjänster och funktioner som är skonsamma för
  människa och miljö med inriktning på låg total miljöbelastning.
 • Verka för effektiv resurs- och energihushållning.
 • Verka för distributions- och transportsystem som innebär låg miljöbelastning.
 • Främja en helhetssyn och ett livscykelansvar genom att verka för en ökad återanvändning, återvinning och energiutvinning av våra byggvaror samt en minskning av avfalls- och deponimängderna.
 • Förebygga och begränsa miljö ­olyckor. Kontinuerligt bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten.
 • Informera, utbilda och engagera medarbetarna i miljöfrågor för att på så sätt göra alla medvetna om det personliga ansvaret.
 • Vara öppna och korrekta i vår information kring miljöfrågor.
 • Verka för att minimera störningar på vårt närområde med avseende på buller och lukt.
 • Ansvara för att miljölagar, andra krav och rekommendationer efterlevs.