Förtydligande artikel i Östgöta correspondenten

Förtydligande med anledning av olyckligt formulerad artikel i Östgöta correspondenten (www.corren.se) den 13 juni 2018.

STAGA arbetar hårt och aktivt med integration och mångfald på arbetsplatsen, det är ett ansvar som angår oss alla som bor och verkar i Sverige. Det finns stora utmaningar i att rekrytera rätt kompetens på rådande arbetsmarknad, så det är viktigt för STAGA att vara en attraktiv arbetsgivare oavsett ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning hos våra medarbetare.

Vi är noga med att påpeka att alla med rätt kompetens och inställning till arbetsuppgiften är välkomna hos oss, vi diskriminerar ingen.

Vår erfarenhet av att anställa arbetskraftsinvandrare och nysvenskar är god, på samma sätt som vi är mycket glada för våra kompetenta medarbetare med svenskt påbrå. Idag har STAGA ett tjugotal medarbetare med ursprung från bland annat Sverige, Portugal, Grekland, Albanien, Bulgarien, Somalia och Iran. Alla är en del av STAGA-familjen.

Styrelsen

Linköping 2018-06-14

Clarification due to an unfortunately worded article in the "Östgöta correspondenten" (www.corren.se) June 13th 2018.

STAGA works hard and actively with integration and diversity at the workplace. It’s a responsibility that concerns all of us who live and work in Sweden. There are major challenges in recruiting the right skills in the prevailing labour market, so it’s important for STAGA to be an attractive employer regardless of age, gender, ethnicity or sexual orientation of our employees.

We are careful to point out that everyone with the right skills and attitude are welcome to us, we do not discriminate against anyone.

Our experience of hiring immigrants and new-swedes is good, just as we are very happy for co-working with Swedish employees. Today, STAGA has about twenty employees from, among others, Sweden, Portugal, Greece, Albania, Bulgaria, Somalia and Iran. Everyone is part of the STAGA family.

Board of Directors

Linköping 2018-06-14